LINIJSKI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI prema normi EN 13225:2013

Proizvodimo stupove najčešće pravokutnog poprečnog presjeka (moguće i nekog drugog), sa ili bez konzola na koje nasjedaju krovni nosači, grede kranskih staza ili katne grede.

Visina stupova ovisi o vrsti objekta za koji se rade, visini objekta, transportu, zahtjevima inženjera itd.

Glava stupa se prilagođava zahtjevima konstrukcije i ne mora biti standardnoga oblika.

Dimenzije poprečnog presjeka i duljine stupova (rađene su dimenzije i veće od 30 m) sukladne su zahtjevima konstrukcije obzirom na opterećenje koje preuzima i namijeni objekata.

Preuzimaju vertikalna i horizontalna opterećenja u konstrukcijama, te su glavni nosači (međukatni ili krovni).

Proizvodimo predgotovljene prednapete grede različitog poprečnog presjeka.

Koriste se kao glavni nosači krovnih konstrukcija, nosači kranskih staza, nosači međukatnih konstrukcija, kao fasadne i vezne grede.

Rasponi su im obično od 5 do 35 metara.

L i OT:

 • grede mogu biti prednapete ili klasično armirane
 • maksimalna visina h=80-100 cm
 • širina se prilagođava po potrebi
 • maksimalno L=14 m2 (i veće)

Krovni “T” nosač:

 • visina (do 100 cm) i širina (rebro i gornja pojasnica) su promjenjivi
 • može se prednaprezati

Krovna “T” gredica:

 • Visina (od 55 – 70 cm i dr) i širina (rebro i gornja pojasnica) su promjenjivi
 • maksimalna dužina gredice je L=12 m2 (pa čak i 15 m2)
 • mogu se raditi klasično i prednapeto

KROVNI A NOSAČI – kalup se sastoji od bočnih stranica i umetka dužine L=1,0 m2 ili 2,0 m2

 • dužine od 10 do maksimalno 34 m
 • maksimalne visine 260 cm
 • širina presjeka se prilagođava prema potrebi
 • može biti prednapete ili klasično armirane

KROVNI I NOSAČI

 • visina nosača je 100 cm + umeci od 20 i 50 cm (visina može biti 100; 120; 150 ili 170 cm)
 • širina nosača se po potrebi može povećati ili smanjiti
 • maksimalna dužina nosača je 26 m2
 • može se prednaprezati

RIGOLI

 • visina i širina rebra rigola je promjenjiva
 • stranice se mogu po potrebi smanjiti ili povećati
 • visina stranica je “neograničena”
 • maksimalna dužina rigola je 12 m2 i više m

REBRASTI STROPNI ELEMENTI prema normi EN 13224:2011

U rebraste stropne elementne ubrajanju se TT ploče. Riječ je do pločama koje imaju rebro koje omogućava savladavanje većih raspona.

 • Širina rebra promjenjiva: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 24 cm, 27 cm i dr
 • Visina rebro + ploča: promjenjivo, ovisno o zahtjevima konstrukcije
 • Dužina: promjenjivo
 • Mogu biti prednapete i klasično armirane

PODNE PLOČE ZA PODNE SUSTAVE – OMNIA PLOČE prema normi EN 13747:2005+A2:2010

Tanke polumontažne armiranobetonske ploče upotrebljavaju se prvenstveno za izvedbu međukatnih konstrukcija u visokogradnjama. U građevinarstvu im je uobičajeni naziv omnia ploče ili filigran ploče i u upotrebi su dugi niz godina. Ukratko to su tanke betonske ploče uobičajene širine 220 cm (jer je širina MA mreža 215 cm), uobičajene debljine 5-6 cm, a mogu biti i deblje, dužine prema potrebi. One zamjenjuju oplatu kod izvedbe armiranobetonskih ploča. U njih se u predproizvodnji stavlja potrebna armatura, ostavljaju otvori ili kutije za instalacije koje dolaze u strop, na taj način se već u predproizvodnji obavi dobar dio posla na izvedbi međukatnih konstrukcija. Nakon postave u konstrukciju zgrade izvrši se dorada armature, instalacija i prodora kroz stropove i može se pristupiti njihovu betoniranju. Osnovna armatura su MA mreže, dodaju se RA šipke po potrebi i obavezno se postavljaju R-nosači na određenom međusobnom razmaku kao osnovni konstruktivni elementi koji osiguravaju krutost omnia ploča u fazi proizvodnje, transporta, montaže i ugradnje monolitnog betona na licu smjesta.

 • Širina: promjenjiva
 • Debljina: 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm i dr
 • Dužina: promjenjivo

POSEBNI KROVNI ELEMENTI – V nosač prema normi EN 13693:2004+A1:2009

Riječ je o elementima krova koji se rijetko koriste. Imamo proizvodnju posebnog krovnog nosača karakterističnog V presjeka. Najčešća upotreba takvog elementa su industrijske hale.

 • Visina: 120 cm
 • Dužina: promjenjivo max 40 m